Hoàn thành chỉ tiêu doanh số


Vào ngày 08/12/2010, Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã hoàn thành kế hoạch năm 2010 trước thời hạn 22 ngày, đạt mức doanh thu 1.250 tỷ, đây là một sự cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :