V/v: Thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới (Ref: The new form of Certificate of Share Ownership)

17/09/2020 16:59