Nghị quyết và Biên bản họp về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng.

11/01/2022 16:26