Nghị quyết và biên bản họp thống nhất cho Công ty được ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với các Công ty liên quan, Công ty liên kết, Công ty cùng tập đoàn.

04/03/2024 15:22