Nghị quyết không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

26/01/2016 9:58