ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 2015

30/09/2015 8:27

Điều lệ này được cổ đông của Công ty  thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông 2015 tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 29 tháng 9 năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2015 theo quy định của của Luật Doanh nghiệp 2014.