ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 2021

23/04/2021 16:00

Điều lệ này được cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2021 theo quy định của của Luật Doanh nghiệp 2014.