ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 2017

18/07/2017 10:19

Điều lệ này được cổ đông của Công ty  thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông 2017 tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 07 tháng 07 năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/07/2017 theo quy định của của Luật Doanh nghiệp 2014.