Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Người thực hiện giao dịch: Ông Lê Đình Hưng

06/10/2015 9:28

Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Đình Hưng.