Thông tin cổ đông

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán

24/04/2020 13:57:11
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2019

22/04/2020 14:31:35
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2019

17/04/2020 16:52:45
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019

  1. Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 (BOM’s Resolution for paying dividends of 2019)
  2. Biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2019 (BOM’s Minute for paying dividends of 2019)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

14/03/2020 10:47:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

11/03/2020 15:56:05
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :