Thông tin cổ đông

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2020

12/05/2021 12:14:50
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2020

11/05/2021 16:29:46
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020

  1. Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 (BOM’s Resolution for paying dividends of 2020)
  2. Biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2020 (BOM’s Minute for paying dividends of 2020)

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quàn trị, Tổng Giám Đốc, Thư ký Hội đồng quản trị

24/04/2021 09:43:55
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật, bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
  1. Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
  2. Biên bản họp về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
  3. Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty.
  4. Biên bản họp về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty.
  5. Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty.
  6. Biên bản họp về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty.
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

13/03/2021 11:13:39
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

11/03/2021 14:41:18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :