Thông tin cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng.

11/01/2022 13:38:55
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng.

  1. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và thông qua việc vay vốn.
  2. Biên bản về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và thông qua việc vay vốn

Nghị quyết và biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị

31/12/2021 13:29:40
  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết về việc thông qa Kế hoạch Kinh Doanh năm 2022

  1. Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua Kế hoạch Kinh Doanh năm 2022
  2. Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua Kế hoạch Kinh Doanh năm 2022

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam

14/06/2021 15:16:49
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam.

  1. Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
  2. Biên bản họp về việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2020

12/05/2021 12:14:50
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2020

11/05/2021 16:29:46
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020

  1. Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 (BOM’s Resolution for paying dividends of 2020)
  2. Biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2020 (BOM’s Minute for paying dividends of 2020)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :