Thông tin cổ đông

Download

Về việc mất giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông

15/10/2020 14:34:27
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo về việc mất giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông Cao Xuân Cường.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Nhựa Tân Tiến

09/10/2020 15:18:30
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Nhựa Tân Tiến.


(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

V/v: Thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới (Ref: The new form of Certificate of Share Ownership)

17/09/2020 15:58:10
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới.


(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua biểu mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Biên bàn họp Hội đồng quản trị về việc thông qua biểu mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Thông báo về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới
VSD Thông báo cập nhật Mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới

Download

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính.

18/06/2020 16:30:35
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán

15/05/2020 16:18:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức / lợi tức / chứng chỉ quỹ / lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :