Thông tin cổ đông

Download

Nghị quyết đầu tư cổ phiếu

19/06/2013 09:29:54
Nghị quyết đầu tư cổ phiếu
- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/09/1999 Xem chi tiết

 

Download

Nghị quyết trả cổ tức đợt 2 năm 2012

19/06/2013 09:31:50
Nghị quyết trả cổ tức đợt 2 năm 2012
- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/09/1999 Xem chi tiết

 

Download

Công bố thông tin tiểu ban của HĐQT

19/06/2013 09:25:09
V/v Công bố thông tin tiểu ban của HĐQT
Kính gửi:  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁNG NHÀ NƯỚC
                  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁNG

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Căn cứ công văn số 80/2013/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoáng Tp.HCM ngày 21/01/2013 Xem chi tiết

 

Download

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2913 Công ty cp bao bì nhựa Tân Tiến

18/04/2013 08:44:06
Download

Lý lịch trích ngang ứng viên Hội Đồng Quàn Trị, Ban Kiểm Soát

10/04/2013 15:07:06
Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin kính gởi đến Quý Cổ Đông Lý lịch trích ngang các ứng viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.
Xin vui lòng xem tập tin đính kèm!
Tập tin đính kèm

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :