Thông tin cổ đông

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

18/05/2023 15:39:53

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2022

16/05/2023 15:45:23

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2022.
(Regarding the final date of registration for paying dividends of 2022)
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2022

13/05/2023 11:30:32

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)


Đơn từ nhiệm, Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

01/04/2023 11:07:59
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Đơn từ nhiệm, Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  1. Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  2. Biên bản họp về việc Hội đồng quản trị tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  3. Nghị quyết về việc Hội đồng quản trị tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/03/2023 14:32:26

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :