Thông tin cổ đông

Download

Nghị Quyết V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

28/03/2013 09:22:29
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN QUYẾT ĐỊNH:
  1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Khánh kể từ ngày 27/03/2013
  2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Huỳnh Thanh Kháng kể từ ngày 27/03/2013
  3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Chế Anh Tuấn kể từ ngày 27/03/2013
Download

Nghị quyết V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT

07/03/2013 08:33:08
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN QUYẾT ĐỊNH:
  • Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Ngọc Trâm kể từ ngày 04/03/2013
Download

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012

27/12/2012 10:32:41
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 01/2012
Download

Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông năm 2012

27/12/2012 10:15:54
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến (Mã chứng khoán: TTP) Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012
Download

Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2012

27/12/2012 10:13:38
Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến xin kính gởi đến Quý Cổ đông tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2012.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :