Thông tin cổ đông

Download

Đại Hội Cổ Đông Năm 2014

05/05/2014 15:29:58
                  THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                       (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 như sau:
  1. Ngày tổ chức Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 28/05/2014.
  2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến – Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM
Quý cổ đông Dowload file Ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông 2014
Download

Thông báo về việc trả cổ tức đợt 2/2012

24/06/2013 10:59:01
              THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 02/2012
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 02/2012 Xem chi tiết
Download

Nghị quyết đầu tư cổ phiếu

19/06/2013 09:29:54
Nghị quyết đầu tư cổ phiếu
- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/09/1999 Xem chi tiết

 

Download

Nghị quyết trả cổ tức đợt 2 năm 2012

19/06/2013 09:31:50
Nghị quyết trả cổ tức đợt 2 năm 2012
- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/09/1999 Xem chi tiết

 

Download

Công bố thông tin tiểu ban của HĐQT

19/06/2013 09:25:09
V/v Công bố thông tin tiểu ban của HĐQT
Kính gửi:  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁNG NHÀ NƯỚC
                  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁNG

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Căn cứ công văn số 80/2013/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoáng Tp.HCM ngày 21/01/2013 Xem chi tiết

 

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :