Thông tin cổ đông

Download

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/07/2016 10:23:56
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:

  1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015
  2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Vui lòng xem file đính kèm
Download

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

10/05/2016 15:09:15
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của TTP

30/03/2016 16:21:30
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán TTP từ 49% lên 100%.
Thời gian hiệu lực: 24/03/2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của TTP

03/03/2016 08:27:12
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Nghị quyết không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

26/01/2016 17:14:34
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :