Thông tin cổ đông

Download

Công bố thông tin tháng 02 năm 2015

15/02/2015 14:24:00
Hiện nay trên thị trường có thông tin Massan thâu tóm Tân Tiến, tuy nhiên Ban lãnh đạo xin xác nhận lại thông tin như sau: Theo danh sách chốt cổ đông tháng 02/2015 thì cơ cấu cổ đông của Tân Tiến như sau:
 • Ban Lãnh đạo. CBCNV                            : 23 %
 • Nhà đầu tư nước ngoài                           : 02 %
 • Cổ phiếu quỹ Công ty                               : 10 %
 • Nhà đầu tư trong nước                             : 65 %
Download

Công bố thông tin TTP

05/01/2015 11:41:09
            Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo
        (V/v công bố thông tin miễn nhiệm phó Tổng Giám Đốc.)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
.
Download

Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT

19/12/2014 16:30:58
           Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo
             (V/v bổ nhiệm, miễm nhiệm thành viên HĐQT)

 mailXin trân trọng thông báo. Vui lòng Download tệp đính kèm
Download

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2013

16/09/2014 10:39:30

          CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
        Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM
        Điện thoại:  (84-8) 38.160.777                   Fax: (84-8) 38.160.888
       Website: www.tapack.com                        Email: tantieninfo@tapack.com
                                                THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013
                              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2013:
 1. Mã chứng khoán                 : TTP
 2. Loại chứng khoán               : cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá                            : 10.000 đồng
 4. Tỷ lệ cổ tức năm 2013        : 05% (500 đồng/ cổ phiếu)
 5. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức    : 25/09/2014
 6. Ngày thanh toán cổ tức đợt 02/2011                        : 24/10/2014
 7. Tỷ lệ thuế thu nhập khấu trừ                                  : 5%
 8. Thủ tục chi trả:
  1. Đối với cổ đông đã lưu ký: nhận cổ tức tại các cty chứng khoán (nơi mở tài khoản lưu ký)
  2. Đối với cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức tại – Phòng kế toán - Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến (Lô 2 - Cụm 4 - Đường số 13 - KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú - Tp. HCM). Trường hợp cổ đông nào muốn chuyển khoản xin vui lòng gửi giấy yêu cầu và số tài khoản về cho Anh Lê Thanh Hải – Thư ký HĐQT hạn chót là ngày 24/09/2014 theo địa chỉ của trụ sở Công ty.
     Trân trọng thông báo.
                                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                                                                  LÊ MINH CƯỜNG
Download

Quyết định phát hành trái phiếu Doanh Nghiệp

08/09/2014 07:43:02
              NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
      CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

(V/v: Quyết định phát hành trái phiếu Doanh Nghiệp)
 
Căn cứ điều 26 Điều lệ Công ty quy định về chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị.
Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 04/9/2014
                               
                                QUYẾT NGHỊ

 
1. Đồng ý phát hành riêng lẻ trái phiếu Doanh Nghiệp
* Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến
* Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng ( một tỷ đồng Việt Nam một trái phiếu)
* Khối lượng phát hành: Tối đa không quá 145 trái phiếu ( một trăm bốn mươi lăm) trái phiếu.
Vui lòng xem chi tiết

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :