Thông tin cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2019

17/04/2020 16:52:45
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019

  1. Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 (BOM’s Resolution for paying dividends of 2019)
  2. Biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2019 (BOM’s Minute for paying dividends of 2019)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

14/03/2020 10:47:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

11/03/2020 15:56:05
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank

13/11/2019 15:45:11
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

  1. Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank.
  2. Biên bản họp về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank.

Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

23/10/2019 16:02:29
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê.

  1. Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê
  2. Biên bản họp về việc thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :