Thông tin chứng khoán

Thông tin giao dịch

30/03/2013 09:42:23

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (HOSE)

        Mã chứng khoánTTP

Download

Giao dịch cổ đông nội bộ

27/12/2012 10:56:54
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Minh Cường-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
Download

Kết quả giao dịch cổ đông lớn

27/12/2012 10:55:28
Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến xin thông báo về việc kết quả giao dịch của cổ đông lớn, cụ thể như sau:

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :