Thông tin chứng khoán

Download

Nghị Quyết V/v mua cổ phiếu quỹ

06/03/2014 16:39:04

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo Nghị Quyết
        (V/v mua cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Nghị Quyết V/v điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ

06/03/2014 16:36:57

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo Nghị Quyết
        (V/v điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Thông tin giao dịch

30/03/2013 09:42:23

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (HOSE)

        Mã chứng khoánTTP

Download

Giao dịch cổ đông nội bộ

27/12/2012 10:56:54
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Minh Cường-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
Download

Kết quả giao dịch cổ đông lớn

27/12/2012 10:55:28
Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến xin thông báo về việc kết quả giao dịch của cổ đông lớn, cụ thể như sau:

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :