Quy chế quản trị Công ty

Download

Quy chế quản trị Công ty 2013

19/06/2013 11:15:31
Quy chế quản trị Công ty 2013
CHƯƠNG I:QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh
Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán thông tư 121/2012/TT-BTC và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :