Quy chế quản trị Công ty

Download

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu Năm 2014

31/07/2014 12:19:46
Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

 mail Vui lòng Dowload File.
Download

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2013

23/01/2014 07:52:01

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013
mail Vui lòng Dowload File.

Download

Nghị quyết ban hành quy chế quản trị Công ty

19/06/2013 09:28:39
Nghị quyết ban hành quy chế quản trị Công ty - Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/09/1999
Download

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu Năm 2013

17/07/2013 10:37:00
Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

Vui lòng Dowload File.
Download

Quy chế quản trị Công ty 2013

19/06/2013 11:15:31
Quy chế quản trị Công ty 2013
CHƯƠNG I:QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh
Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán thông tư 121/2012/TT-BTC và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :