Quy chế quản trị Công ty

Download

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

18/01/2016 16:39:33
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Đăng ký lần đầu ngày 28/12/2014 sửa đổi lần thứ 9 ngày 11/01/2016.

 
Download

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu Năm 2014

31/07/2014 12:19:46
Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

 mail Vui lòng Dowload File.
Download

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2013

23/01/2014 07:52:01

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013
mail Vui lòng Dowload File.

Download

Nghị quyết ban hành quy chế quản trị Công ty

19/06/2013 09:28:39
Nghị quyết ban hành quy chế quản trị Công ty - Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/09/1999
Download

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu Năm 2013

17/07/2013 10:37:00
Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

Vui lòng Dowload File.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :