Đại hội cổ đông

Nổi bật

Công bố Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
 2. Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
Download

Công bố thông tin Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015

30/09/2015 08:14:24
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015.

 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015

18/09/2015 15:42:13
               HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2015.

 1. Hướng dẫn cách thức gởi ý kiến.
 2. Tờ trình xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
 3. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
 4. Dự thảo biên bản kiểm phiếu
 5. Dự thảo nghị quyết
Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông 2015

06/06/2015 11:04:53
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông năm 2015.

 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2015

Danh sách ứng viên HĐQT tính đến ngày 01/6/2015

01/06/2015 12:29:12
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Danh sách ứng viên HĐQT tính đến ngày 01/6/2015.

 1. Danh sách ứng viên HĐQT

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

20/05/2015 19:56:16
              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

 1. Tờ trình ĐHCĐ về thể lệ bầu cử HĐQT.
 2. Thư ứng cử HĐQT.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :