Đại hội cổ đông

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

13/04/2021 16:20:18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026
List of Nominated / Self-Nonminated candidates term 2021 - 2026

Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

02/04/2021 15:18:50
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                            (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 23/04/2021.
 • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II4, II5, II10, II11 – Cụm 4 – Nhóm CN2 – Khu Công nghiệp Tân Bình – Đường số 13 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM.
 • Time: 8:30 AM, 23th April 2021
 • Location: Head office of Tan Tien Plastic Packaging JSC – Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC”
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông thường niêm năm 2021
 2. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 3. Bản đề cử thành viên Ban Kiểm Soát
 4. Bản đề cử thành viên Hội đồng Quản trị
 5. Mẫu sơ yếu lý lịch
 6. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2021 (Vietnamese)
 7. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2021 (English)
 8. Điều lệ Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến (Vietnamese)
 9. Điều lệ Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến (English)

Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

05/03/2021 16:23:02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. 


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
 1. Nghị quyết Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 2. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị

Công bố Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

11/04/2020 11:49:25
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
 2. Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

31/03/2020 15:28:22
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                            (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 10/04/2020.
 • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II4, II5, II10, II11 – Cụm 4 – Nhóm CN2 – Khu Công nghiệp Tân Bình – Đường số 13 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM.
 • Time: 8:30 AM, 10th April 2020
 • Location: Head office of Tan Tien Plastic Packaging JSC – Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC”
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông thường niêm năm 2020
 2. Phiếu ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
 3. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2020 (Vietnamese)
 4. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2020 (English)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :