Đại hội cổ đông

Download

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

29/03/2013 15:08:52
   mail Quý Cổ Đông vui lòng tải tệp tin bên dưới.
 1. Chương trình Đại hội năm 2013                                                                           
 2. Quy chế Đại Hội                                                                            
 3. Quy chế bầu cử HĐQT + BKS                                                    
 4. Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD năm 2012                         
 5. Báo cáo tài chính(đính kèm)                                                       
 6. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2012               
 7. Tờ trình DHCD về phân phối lợi nhuận 2012
 8. Báo cáo HDQT kế hoạch 2013
 9. Tờ trình DHCD về phân phối lợi nhuận 2013
 10. Thù lao HĐQT năm 2013
 11. Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
 12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

 

Download

Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động & Kết quả giám sát năm 2011

07/03/2013 10:38:07
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Người trình bày Bà Trương Thị Thanh Huyền Trưởng Ban Kiểm Soát

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :