Báo cáo tài chính

Download

Báo cáo tài chính năm 2016

02/03/2017 09:06:14
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

20/01/2017 17:28:37
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

 
Download

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

01/11/2016 07:35:05
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

15/08/2016 08:09:25
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)
 
Download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

04/08/2016 09:51:40
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :