Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

20/07/2018 12:36:43
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2018
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

18/04/2018 07:31:20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

07/03/2018 15:53:23
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

 

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

19/01/2018 15:48:17
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

18/10/2017 16:28:30
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

 

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :