Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

19/10/2019 16:26:07
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

Vui lòng xem tệp tin đính kèm
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

15/08/2019 14:45:59
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (đã được kiểm toán).

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

19/07/2019 11:03:08
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019
Giải trình báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

18/04/2019 16:11:08
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

14/03/2019 14:39:39
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :