Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

13/03/2020 15:47:42
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

20/01/2020 16:23:51
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019
Financial Statements of Quarter 4.2019
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước (List of state shareholders and majority shareholders)
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2019 (Explanation letter on business results of Quarter 4.2019
)

 

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

19/10/2019 16:26:07
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

Vui lòng xem tệp tin đính kèm
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

15/08/2019 14:45:59
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (đã được kiểm toán).

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

19/07/2019 11:03:08
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019
Giải trình báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :