Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2021

20/07/2021 10:24:04
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
Financial Statements of Quarter 2.2021
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2021 (Explanation letter on business results of Quarter 2.2021)

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2021

19/04/2021 14:57:57
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021
Financial Statements of Quarter 1.2021
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2021 (Explanation letter on business results of Quarter 1.2021)

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

22/03/2021 09:02:19
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

20/01/2021 16:07:02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020.

Vui lòng xem tệp tin đính kèm
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

17/10/2020 10:27:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020.

Vui lòng xem tệp tin đính kèm
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :