Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

20/01/2021 16:07:02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020.

Vui lòng xem tệp tin đính kèm
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

17/10/2020 10:27:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020.

Vui lòng xem tệp tin đính kèm
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

15/08/2020 09:00:35
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 (đã được kiểm toán).

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2020

17/07/2020 16:27:09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020
Financial Statements of Quarter 2.2020
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2020 (Explanation letter on business results of Quarter 2.2020)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (List of state sharehonlders and majority shardholders)

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020

17/04/2020 16:42:02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
Financial Statements of Quarter 1.2020
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2020 (Explanation letter on business results of Quarter 1.2020)

 

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :