Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

22/03/2022 15:44:14
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2021

19/01/2022 12:16:57
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021
Financial Statements of Quarter 4.2021
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2021 (Explanation letter on business results of Quarter 4.2021)

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2021

20/10/2021 11:23:34
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021
Financial Statements of Quarter 3.2021
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2021 (Explanation letter on business results of Quarter 3.2021)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

16/08/2021 15:27:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 (đã được kiểm toán).

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)


Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2021

20/07/2021 10:24:04
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
Financial Statements of Quarter 2.2021
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2021 (Explanation letter on business results of Quarter 2.2021)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :