Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022 16:10:55
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2022

20/07/2022 13:13:37
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
Financial Statements of Quarter 2.2022
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2022 (Explanation letter on business results of Quarter 2.2022)

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2022

19/04/2022 16:09:56
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
Financial Statements of Quarter 1.2022
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2022 (Explanation letter on business results of Quarter 1.2022)


Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

22/03/2022 15:44:14
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2021

19/01/2022 12:16:57
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021
Financial Statements of Quarter 4.2021
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2021 (Explanation letter on business results of Quarter 4.2021)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :