Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

17/03/2023 14:27:12
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)
Giải trình kết quả kinh doanh năm 2022 (Explanation letter on business results of 2022)

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2022

19/01/2023 15:48:27
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022
Financial Statements of Quarter 4.2022
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2022 (Explanation letter on business results of Quarter 4.2022)
Download

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

17/01/2023 08:55:00
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2022

15/10/2022 11:15:27
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022
Financial Statements of Quarter 3.2022
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2022 (Explanation letter on business results of Quarter 3.2022)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022 16:10:55
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :