Báo cáo tài chính

Download

Báo cáo tài chính quý 4 Năm 2013

23/01/2014 07:47:22

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Báo cáo tài chính quý 3 Năm 2013

16/10/2013 09:54:17
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
Download

Báo cáo tài chính quý 2 Năm 2013

19/07/2013 08:02:49
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
Download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

19/04/2013 10:48:56
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
Download

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2012

27/03/2013 09:21:57
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :