Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2023

20/01/2024 11:10:14
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023.
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2023 (Explanation letter on business results of Quarter 4.2023)

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2023

19/10/2023 15:45:51
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023.
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2023 (Explanation letter on business results of Quarter 3.2023)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

14/08/2023 15:49:54
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2023
Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ 2023

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2023

20/07/2023 20:46:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023.
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2023 (Explanation letter on business results of Quarter 2.2023)


Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2023

18/04/2023 16:16:06
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023.
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2023 (Explanation letter on business results of Quarter 1.2023)


Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :