Điều lệ công ty

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 2021
23/04/2021 4:00

Điều lệ này được cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2021 theo quy định của của Luật Doanh nghiệp 2014.

Tải xuống
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 2017
18/07/2017 10:19

Điều lệ này được cổ đông của Công ty  thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông 2017 tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 07 tháng 07 năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/07/2017 theo quy định của của Luật Doanh nghiệp 2014.

Tải xuống
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 2015
30/09/2015 8:27

Điều lệ này được cổ đông của Công ty  thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông 2015 tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 29 tháng 9 năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2015 theo quy định của của Luật Doanh nghiệp 2014.

Tải xuống