Đại hội cổ đông

Nổi bật

Download

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014

15/05/2014 14:08:45
   mail Quý Cổ Đông vui lòng tải tệp tin bên dưới.
 1. Chương trình Đại hội năm 2014                                                                          
 2. Quy chế Đại Hội                                                                                                                              
 3. Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD năm 2013                        
 4. Báo cáo tài chính(đính kèm)                                                       
 5. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2013              
 6. Tờ trình DHCD về phân phối lợi nhuận 2013
 7. Báo cáo HDQT kế hoạch 2014
 8. Tờ trình DHCD về phân phối lợi nhuận 2014
 9. Thù lao HĐQT năm 2014
 10. Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
 11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
 12. Tờ trình hủy niêm yên

 

Download

V/v Công bố thành viên Hội đồng quản trị độc lập

19/04/2013 10:41:03
Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến
Tên giao dịch: TAPACK
Mã chứng khoán: TTP
Xin công bố danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Vui lòng xem tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Download

Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động & Kết quả giám sát năm 2012

18/04/2013 11:18:02
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Người trình bày Bà Trương Thị Thanh Huyền Trưởng Ban Kiểm Soát
Download

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

29/03/2013 15:08:52
   mail Quý Cổ Đông vui lòng tải tệp tin bên dưới.
 1. Chương trình Đại hội năm 2013                                                                           
 2. Quy chế Đại Hội                                                                            
 3. Quy chế bầu cử HĐQT + BKS                                                    
 4. Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD năm 2012                         
 5. Báo cáo tài chính(đính kèm)                                                       
 6. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2012               
 7. Tờ trình DHCD về phân phối lợi nhuận 2012
 8. Báo cáo HDQT kế hoạch 2013
 9. Tờ trình DHCD về phân phối lợi nhuận 2013
 10. Thù lao HĐQT năm 2013
 11. Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
 12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

 

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :